งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณบำรุงการศึกษา ปี 2561 (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณบำรุงการศึกษา ปี 2561

 

  • โครงการที่ยื่นขอทุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษา จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล ในเป้าประสงค์ที่ 5 คืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • การเสนอเป็นแผนงานวิจัย (โครงการชุด) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบสารสนเทศการวิจัย http://eservice.yru.ac.th/research และส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมแบบสรุปโครงการวิจัย (ปะหน้า) จำนวน 2 ชุด รวมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Word และ PDF มายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบสรุปโครงการวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา ปี 2561 (ใบปะหน้า)

แบบเสนอแผนงานวิจัย (โครงการชุด) งบบำรุงการศึกษา ปี 2561

แบบเสนอโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว-ย่อย) งบบำรุงการศึกษา ปี 2561

หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (2560-2564)

ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 5 ปี (2560-2564)