ภารกิจของหน่วยงาน

22 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
  • ร่างระเบียบ ประกาศ งานวิจัยและงานวารสาร
  • จัดทำยุทธศาสตร์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนแผนการดำเนินการงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์
  • พัฒนาขัดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพสู่มาตราฐานสากล
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  • บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์