ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

20 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

    สนับสนุนการวิจัยในทุกศาสตร์

วิสัยทัศน์

     สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานระดับชาติในระดับดีมากที่มีการวิจัยเป็นรากฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวสุ่สากล

พันธกิจ

    - กำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินการด้านการวิจัย ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

    - สนับสนุนการดำเนินการด้านการวิจัย แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย

    - ให้คำปรึกษาประสานงานด้านการวิจัย แก่สังคม

วัตถุประสงค์

    - เพื่อจัดหาทุนวิจัยและสนับสนุนเสริมสร้างนักวิจัยมือใหม่ มืออาชีพของมหาวิทยาลัย

   - เพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลในการทำวิจัย

   - เพื่อส่งเสริมการวิจัยในสาขาต่างๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

    - เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในด้านการทำวิจัย

    - เพื่อส่งเสริมบุคลากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการทำวิจัยในระดับสูงจนสามารถเข้าสู่ระดับมืออาชีพ

    - เพื่อส่งเสริมการนำผลประโยชน์และอบรมบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    - เสริมสร้างเครือข่ายการวิจัย ในท้องถิ่นและระดับชาติ

นโยบายการวิจัย

   - ส่งเสริมให้บุคลากรทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ

   - เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้วยกระบวนการจัดการความรู้

   - ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภายนอก

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมระดับชาติ และนานาชาติเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย

 ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   - ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศษสตร์การวิจัยที่ 3 การเสริมสร้างพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม