ประวัติความเป็นมา

24 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2538 สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547  มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ หนึ่งในส่วนราชการดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

   ♦  ปี พ.ศ. 2548 - 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ดำรงรักษ์

   ♦  ปี พ.ศ. 2552 - 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

   ♦  ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

   ♦  ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหลัก คือ งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำงานวิจัย อีกทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้ผู้ที่สนใจ  งานพัฒนานักวิจัย งานบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น  

  • ร่างระเบียบ ประกาศ งานวิจัยและงานวารสาร
  • จัดทำยุทธศาสตร์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนแผนการดำเนินการงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์
  • พัฒนาขัดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพสู่มาตราฐานสากล
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  • บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์