บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31001)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนุชเนตร ตาเย๊ะ
(รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นายจารุ นิคม
(นักวิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

Bioinformatics

ผลงานทางวิชาการ :

จารุ นิคม, ซัมซูรี ดอฮา, และรอวีย๊ะ อำบูเล็ง. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรของปาล์มน้ำมันใน พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ด้วยเทคนิค Microsatellite. YRU Journal of Science and Technology 3(2): 115-120.

Jaru Nikom, Kanokwan Panyayong , Ureporn Legget, Ron Stevens, Nudthakan Kosachan and Angkhana Jaroenworaluck. 2013. 3D interconnected porous HA scaffolds with SiO2 additions:effect of SiO2 content and macropore size on the viability of human osteoblast cells. J Biomed Mater Res A (8):2295-305.

Phongpaichit, S., Nikom, J., Rungjindamai, N., Sakayaroj, J., Hutadilok-Towatana, N.,Rukachaisirikul,   V., and Kirtikara, K. 2007. Biological activities of extracts from endophytic fungi isolated from Garcinia plants. FEMS Immunol Med Microbiol 51: 517-525.

นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอามีเนาะ ดีแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวคอยรุณนิสา มะลูมุ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอามานี แสแลแม
(เจ้าหน้าที่โครงการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]