งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wanwilai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31001
ชื่อ :
ผศ.จริยา สุขจันทรา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jariya.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31002
ชื่อ :
นางมันทิราวรรณ วารี
ตำแหน่ง :
รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมวิจัยฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
montirawan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31002
ชื่อ :
นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วิจัย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
drohana@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 31002