บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31001)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
(รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


นางจารุ นิคม
(นักวิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

Bioinformatics

ผลงานทางวิชาการ :

จารุ นิคม, ซัมซูรี ดอฮา, และรอวีย๊ะ อำบูเล็ง. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรของปาล์มน้ำมันใน พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ด้วยเทคนิค Microsatellite. YRU Journal of Science and Technology 3(2): 115-120.

รอกีเยาะห์ เจ๊ะหลง, ปรียา แก้วอ่อน, และจารุ นิคม. 2561. ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคเครื่องหมายDNAในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปาล์มน้ำมันปลูกในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่3 ประจำปี 2561 (11 ก.พ.61).

บายานี กือจิ, และจารุ นิคม. 2561.ศึกษาการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารด้วยแบคทีเรียคัดเลือกจากดิน  พื้นปลูกกล้วยหิน.  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่3 ประจำปี 2561 (11 ก.พ.61).

Jaru Nikom, Kanokwan Panyayong , Ureporn Legget, Ron Stevens, Nudthakan Kosachan and Angkhana Jaroenworaluck. 2013. 3D interconnected porous HA scaffolds with SiO2 additions:effect of SiO2 content and macropore size on the viability of human osteoblast cells. J Biomed Mater Res A (8):2295-305.

Jaru Nikom , Kanokwan Panyayong , Angkhana Joenworaluck, Nudthakarn Kosachan  and Ureporn Legget. 2008. Cell Cytotoxicity of Silica doped hydroxyapatite bioceramics to bone cell.    Proceeding of   The 34TH Congress on Science and Technology Thailand (STT 34). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand,  31 October – 2 November 2008, pp.135

Phongpaichit, S., Nikom, J., Rungjindamai, N., Sakayaroj, J., Hutadilok-Towatana, N.,Rukachaisirikul,   V., and Kirtikara, K. 2007. Biological activities of extracts from endophytic fungi isolated from Garcinia plants. FEMS Immunol Med Microbiol 51: 517-525.

นางสาวคอยรุณนิสา มะลูมุ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]