บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31001)

อีเมล์ : wanwilai@gmail.com


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31002)

อีเมล์ : jariya.s@yru.ac.th


นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
(รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : drohana@hotmail.com


นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : fitrina.d@yru.ac.th


.Research srdi
(นักวิจัย)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : research_srdi@yru.ac.th


นางสาวคอยรุณนิสา มะลูมุ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : khoirunnisa.m@yru.ac.th


นายจิรพงศ์ มาหลง
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : jirapong.m@yru.ac.th