ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

     มุ่งมั่นบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการวิจัยในทุกศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

     สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานระดับชาติในระดับดีมากที่มีการวิจัยและบริการวิชาการเป็นรากฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวสู่สากล

 

พันธกิจ

     - กำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินการด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

     - สนับสนุนการดำเนินการด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

     - ให้คำปรึกษาประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม