ประวัติความเป็นมา

7 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชายแดนใต้โพล  By YRU

เป็นโครงการตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์"  โดยมีจุดกำเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลฐานความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากโพลมุ่งเน้นในการสำรวจความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ ของคนในพื้นที่ต่อปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคมโดยตรงทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้น  ประชาชนมีพื้นที่สำหรับการสื่อสารและแสดงความคิดแก่บุคคลภายนอก และใช้ตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับการได้เสียประโยชน์ของสาธารณชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนโดยตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเอกลักษณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยมีปรัชญามุ่งเน้นในการสร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่มีอัตลักษณ์และความละเอียดอ่อนทางความคิด จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อนำไปบูรณาการในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้แก่บัณฑิตหรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดทำโครงการจัดทำโพล (Poll) ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อร่วมกันสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นต่างๆ และแสวงหาช่องทางรวมทั้งผลักดันให้มีการหารือเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนนำผลสำรวจที่ได้มาช่วยกันหาแนวทางสนับสนุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนด้วย 

เดิมทีโครงการนี้มีชื่อในการสำรวจว่า " Suara Poll" ภายหลังได้มีติให้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นชื่อ "ชายแดนโพล" และเป็นโครงการที่เป็นผลผลิตงานบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานโครงการ