บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31001)

อีเมล์ : wilaiwan.k@yru.ac.th


อ.เวคิน วุฒิวงศ์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : vakin.w@yru.ac.th


นางสาวริซมา สาเม๊าะ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : risma.s@yru.ac.th


นางสาวเราะอูฟ มูซอ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : roauf.m@yru.ac.th