สวพ. และ สพค. ประชุมหารือกองนโยบายและแผนเพื่อปรับปรุงอาคาร 4

20 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ร่วมกับทีมผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมหารือกองนโยบายและแผน เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องน้ำ เพื่อให้เอื้อต่อการสนองพันธกิจผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา