สวพ.เข้าร่วมประชุมปรับเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการประเภทบริหาร

13 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และตัวแทนจากทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมปรับเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการประเภทบริหาร โดยมีอาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา