สวพ.ประชุมยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการบริหารวารสารวิชาการ

14 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 - 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการบริหารวารสารวิชาการ โดยมีนางสาวดีนา  ดูดิง นิติกร ร่วมสร้างความเข้าใจในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะในการร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการบริหารวารสารวิชาการ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการดำเนินการในงานวารสารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา