สวพ.ประชุมคณะกรรมการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement)

14 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ ทีมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานจากภายนอก คือ นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา และนายรูสลัน  ดาราแม็ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป เข้าร่วมการประชุม  เพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) โดยเน้นการทบทวนหารือเกี่ยวกับหลักสูตร การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคาร 20 (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา