สวพ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า

14 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุม เพื่อผลักดันผลงานวิจัยที่มีศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์ อีกทั้ง เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564