สวพ.ร่วมกับงานการคลังจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานสถานะข้อมูลการรับจ่าย

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานสถานะข้อมูลการรับจ่ายและรายงานผลกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่งานการคลังนางสาวประจวบ เสาทอง หัวหน้างานการคลัง และนางสาวสุจิตตรา จินตนะ ให้ความรู้ในการจัดทำรายงานสถานะข้อมูลการรับจ่ายและรายงานผลกระทบยอดเงินฝากธนาคาร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 35 คน ณ ห้องหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา