สวพ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนาภาคีเครือข่ายราชภัฏ

7 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และนางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีเครือข่ายราชภัฏ ด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech)  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมองค์ความรู้นวัตกรรมพร้อมใช้ ตลอดจนเป็นการยกระดับความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน