แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนวิจัยฯ

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา