ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ อาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา