ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มรย. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

22 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะมีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 

วันและเวลา

- วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่

- ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom  Meeting

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

- แจ้งชื่อการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://bit.ly/plan-research  หรือ QR ที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565  

****ภายในกิจกรรมท่านสามารถเข้าร่วมระดมความคิดเห็นได้ในหลายประเด็น 

ทั้งนี้ขอความกรุณาเลือกประเด็นหลักที่ท่านเข้าร่วมเพียง 1 ประเด็น 

  • ประเด็นที่ 1 ด้านการศึกษา
  • ประเด็นที่ 2 ด้านการท่องเที่ยว
  • ประเด็นที่ 3 ด้านสาธารณสุข
  • ประเด็นที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้
  • ประเด็นที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ประเด็นที่ 6 ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง
  • ประเด็นที่ 7 ด้านเกษตร อาหาร พลังงาน