คณะผู้บริหารเข้าพบปะนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

17 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                 สถาบันวิจัยละพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมด้วยทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าพบปะนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เพื่อขอคำแนะนำและวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา