[คลินิกเทคโนโลยี] เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเผ

1 สิงหาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

28 สิงหาคม 2557 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เเละนวัตกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา"ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรม บีพีสมิหลา บีช สงขลาได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับโดยนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและสถาบันการศึกษา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด ในเรื่องของการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆมากมาย จากกลุ่มอัคริมาษ์  ซึ่งเคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีและนำไปพัฒนาต่อยอด จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์OTOP 5ดาว ในปัจจุบัน รวมถึงคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อื่นๆร่วมแสดงผลงานวิจัย และพัฒนาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง กิจกรรมช่วงบ่ายของการจัดประชุมฯ ได้แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกและการเพิ่มมูลค่าความปลอดภัยของอาหารแปรรูปกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานจังหวัด ท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคม และเกษตรกร