สถาบันวิจัยฯจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการบริกา

14 สิงหาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 ในการประชุมมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก 7 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 ได้ได้ตรงตามหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ เพื่อจักได้โครงการที่ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน