INSIGHT SRDI ประจำเดือนตุลาคม 2564

31 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

สรุปกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

 1. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563
 2. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 3. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 4. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ระยะ 4 ปี

 5. ศูนย์วิจัยฯ ดำเนินงานขยายเพาะพันธุ์กล้าไม้ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนเนื่องมาจาากพระราชดำริฯ

 6. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมวางแผนกิจกรรม E-gifted

 7. บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ระยะ 4 ปี

 8. การประชุมสังเคราะห์การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในโครงการ "การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้"

 9. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการทำนุฯปี 65 มอบหมายผู้รับผิดชอบและปรับวิสัยทัศน์

 10. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

 11. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพันธกิจบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ

 12. ประชุมเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage

 13. บุคลากรศูนย์วิจัยฯประชุมเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

 14. หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

 15. นำเสนอร่างประกาศจัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาในการประชุมทบม.ครั้งที่10/2564

 16. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

 17. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ReCommunity by YRU

 18. บุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 19. บุคลากรร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

 20. สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมพันธกิจบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ

 21. ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2564

 22. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 23. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์จากคณะกรรมการ

 24. บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 25. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔กับ สปอว.

 26. ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้

 27. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 3/2564

 28. ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

 29. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 38 แห่ง

 30. ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์จุฬาภรณ์ 9 ครั้งที่ 1