ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

30 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

           สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet เพื่อแนะนำผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา แนะนำบุคลากรใหม่ตำแหน่งนักวิจัย นายมงคล ยังทนุรัตน์ และเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒ นาชายแดนภาคใต้ รอบการประเมินที่ 2/2564 
 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด