ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๕

9 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

       ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้ทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมนำสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ในการนี้ สำหรับกาดำเนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIS) ทางเว็บไซต์ nris.nrct.go.th กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  https://www.nrct.go.th/