บุคลากรสวพ.ร่วมอบรม Green Office

20 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมกิจกรรม "การสร้างรู้ ความเข้าใจสำนักงานสีเขียว (Green Office)" ห้องนวัตกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรุ็ และเข้าใจถึงความสำคัญของสำนักงานสีเขียว ตลอจนสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงานและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณเอกชัย สิงหเดช วิศวกรพลังงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 35 คน