ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตลอดจนคณะฯ สามารถปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์บนระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับการเตรียมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป ซึ่งวารสารมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มีนาคม - และ กรกฎาคม - กันยายน) โดยฉบับที่ 1 ปีที่ 3 จะตีพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2564

       จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์วารสาร ฯ สามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/husoskru หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กิติยาวรรณ ขวัญคง โทรศัพท์หมายเลข 09 1846 6141 ในเวลาราชการ