ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

3 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้หัวข้อ " 30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (STI Driving BCG Economy for Sustainability) ในรูปออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การสัมนาวิชาการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สทวช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สทวช. และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

       ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงาน รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้ใจแต่อย่างใด