ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 13 (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

3 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

       จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไปส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spo