ขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "กระบวนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ"

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ จากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธฺิภาพ จึงได้มอบหมายให้มีการขยายบริการเครือข่ายอุทยานเพิ่มเติมระดับภูมิภาค โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบทบาทของหน่วยงานแม่ข่าย และหน่วยงานประสานงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้จัดทำโครงการการจัดทำแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ขึ้นนั้น 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "กระบวนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ" ในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔