ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่16 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นพระธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ืั้ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรม Thailand  Research Expo Symposium 2021 ขึ้นด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสุ่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน 

      โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (ดัง QR Cood) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Clich ที่ Link :  Thailand Research Expo Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564