ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่3

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่3 ภายใต้หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และสถาบันต่อไป วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564