ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรภูเก็ต ครั้งที่ ๑  หัวข้อ "การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู" "Crisis Management in Tourism and Hospitality : Challenges, Responses and Recovery Strategies" ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

       โดยสามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: http://seminarresearch.pkru.ac.th