ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนาคตการศึกษาไทย...กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

9 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๒๑ “อนาคตการศึกษาไทยกับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

       ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจในสถาบันของท่าน เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติแบบออนไลน์ (Online Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/ หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๗๑,๑๗๘๐,๑๗๗๐