ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน PSU Research Expo 2021

9 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดงาน PSU Research Expo 2021 (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการวิจัยของแหล่งทุน กระบวนการขอรับทุนและแนวทางการขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุน รวมทั้ง เพื่อเป็นสร้างกลุ่มวิจัยที่มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้นและเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

       1. ภาคการประชุม / บรรยาย / เสวนา ได้แก่

          1.1 บรรยายพิเศษเรื่อง การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

          1.2 เสวนาพิเศษเรื่อง บทบาท PMU กับความก้าวหน้างานวิจัยของประเทศ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

          1.3 การประชุมกลุ่มย่อย 4 ห้อง ดังนี้

                ห้องที่ 1 สุขภาพการแพทย์และดิจิทัล

                ห้องที่ 2 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

               ห้องที่ 3 เกษตรอาหารและดิจิทัล

               ห้องที่ 4 การท่องเที่ยวและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       2. การลงนามความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน

       3. การจัดนิทรรศการวิดีทัศน์ออนไลน์ ดังนี้

               3.1 นิทรรรศการผลงานวิจัยเด่น จากนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

               3.2 นิทรรศการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               3.3 นิทรรศการผลงานวิจัยจากเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยในภาคใต้

               3.4 นิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

       4. การประกวดรอบชิงชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ 

       ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏในแผ่นโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ