สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

9 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลองค์กร และผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (https://spm.thaigov.go.th)

       ในการนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวด้วยการสแกน QR-Code