ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ISSN (Online) : 2730 - 1745 รับพิจารณาตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน ประยุกต์ศิลป์และที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

       ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการพิจารณาตีพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo