ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำ "วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" (Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn) ซึ่งเป็นวารสารกลุ่มที่ ๓ เพื่อเป็นสื่อกลางในการร่วมเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเขาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสนับสนุนประสบการณ์และผลงานเชิงวิชาการระหว่างสถาบัน โดยมีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ราย 5 เดือน) กำหนดระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และกำหนดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

       ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต / นักศึกษาและบุคลากร ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารประจำปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) หากบทความใดผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการจะได้รับค่าสนับสนุนผลงาน จำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 เรื่อง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็ปไซต์ huso.vru.ac.th