ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย (สอวช)

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยสอวช. ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมทางนโยบายที่มีการจัดทำนโยบายในรูปแบบใหม่ โดยข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมกับโอกาสการพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคตร่วมกับ สอวช. เครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายในโครงการ Policy Innovation Platform for the Better Future และมีสิทธิร่วมชิงเงินสนับสนุนความคิดเพิ่มเติม กว่า 1,000,000 บาท

       ในการนี้ สอวช. ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวภายในหน่วยงานของท่าน โดยดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP-PR (เอกสารแนบ) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nxpo.or.th/th/6388/