ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม” มีการตีพิมพ์ของวารสารเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบเขตการรับบทความคลอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในสาขาวิชาทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบนทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

      ในการนี้ วารสารฯ ใคร่ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม โดยสามารถส่งบทความได้ตามเว็บไซต์ https://e-journal.dru.ac.th/index.php?fbclid=IwAR3999Q5A_qQJH3ev91_2dG8mdo0aCB6iZi_0u1uLt1vI7CdpcAP9VCpzno หรือส่งเป็นแบบฟอร์มวารสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1SLO8r7Nttjkjklweem6TfSKRd0UXV_0L?fbclid=IwAR03JHfDJLMnisc5p4o9pMMHOoy9_MuaZaVsbgeZlNuvefML2IiJW2YqdaE