ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดดำเนินการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “วิจัยยั่งยืน” (The 4th National Research Conference - CPRU 2021 : Research and Sustainability) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๕๑๑๑ ต่อ ๔๑๐๓ อีเมล [email protected]  ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔