ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาปรัชญากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขา โดยเปิดรับตีพิมพ์บทความงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความวิชาการจากครู อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารวิชาการ

       ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ ได้แก่ บทความงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือบทความวิชาการ ในสาขาวิชาปรัชญากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://bpi.ac.th/index.php/th/works-research/magazine และโทร. ๐๒-๔๘๒-๒๑๗๖-๘ ต่อ ๓๖๓ และ ๓๕๗ พร้อมนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดส่งวารสารพัฒนศิลป์วิชาการรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป