ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย)

5 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่” ขึ้นในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะเจ้าภาพ จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้ หรือทางเว็บไซด์ https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วิสฤตาภา ผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้