ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

4 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๒๗๐ ๘๘๖๖ อีเมล์: [email protected] ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้