ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 11 (มหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)

4 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวที่นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการและเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ และขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ได้ที่ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนุจรี ฮีมหมัด โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๑-๗๐๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง