ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Managememt in the Digital Transformation มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยสำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Business Transformation ครั้งที่ ๔ “Business Management in the Digital Transformation” ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอผลงานวิจัย) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักวิชาบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นักวิจัย / นักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนและเพื่อเป็นเวทีทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างคณาจารย์นักวิชาการนักศึกษาและผู้ที่สนใจรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศซึ่งในครั้งนี้สำนักวิชาบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นผู้ดำเนินการหลัก

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Business Transformation ครั้งที่ ๔ “Business Management in the Digital Transformation” ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอผลงานวิจัย) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักวิชาบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค โทร. ๐๙ ๓๕๖๓ ๐๘๙๖ E-mail: ma_[email protected] จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ