สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจัดงานประชุ

26 ธันวาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม ที่ผ่านมา บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 "การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน" ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ทางสถาบันวิจัยฯได้จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ จากหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยฯ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์เสมือนด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ (STKC) ของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ วารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมชม สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น