สถาบันวิจัยฯ จัดอบรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้บริหารระดับสูง

25 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยที่ปรึกษาศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์ ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ภัทร อัยรักษ์ กล่าวการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสิทธิทางกฎหมายอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้บริหารข้ร่วมจากหน่วยวานต่งๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ทั้งสิ้น 30 คน