มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

25 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ตามที่ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดข่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8 เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีการฝึกทำวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร 

       ในการนี้ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ใคร่ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของท่านเข้าค่ายฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3500 บาท และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าค่ายฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-unst.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันนที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-555-6661, 087-177-7866 หรือ email : [email protected]