มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

16 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

       ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจน นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้สนใจ ลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=21004