ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดอบรมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง) ระหว่างวันที่ 26 - 27  พฤศจิกายน  2563  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 ชั้น 6 อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา การทำแผนที่นวัตกรรม และขั้นตอนการเตรียมคำขอรับทรัพย์สินทางปัญญา

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอบรมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://bit.ly/trainingip หรือสแกนผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1748 9665

ดาวน์โหลด กำหนดการอบรม